Verder lezen

Over cultuurparticipatie en over ouderen als doelgroep is veel geschreven en er zijn verschillende organisaties mee bezig. Op deze pagina vind je een overzicht met interessante websites, artikelen, praktijkvoorbeelden en papieren uitgaven. Klik op de titel!

Artikelen & websites

Lang leve kunst! – publicaties
In de loop der jaren zijn veel handreikingen en publicaties geschreven over ouderen en cultuurparticipatie. Lang Leve Kunst toont een groot aantal titels op deze pagina en ook links naar verschillende burgerinitiatieven en cursussen.

Lang Leve Kunst!
Lang Leve Kunst is een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren. Dit is hun website met daarop alle informatie over dit programma.

Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Landelijk platform voor professionals, bestuurders, beleidsmakers in cultuurparticipatie en cultuureducatie. Ze hebben veel informatie voor de doelgroep ‘ouderen’ beschikbaar.

LKCA – Onderzoek
Meer informatie over onderzoek naar deze thema’s.

LKCA – Feiten en cijfers
Een kort overzicht met feiten en cijfers over ouderen, vergrijzing, welzijn en zorg in Nederland.

LKCA – Cultuurparticipatie
Een artikel over ouderen als cultuurbezoeker, onderbouwd met een aantal interessante argumenten uit verschillende onderzoeken.

LKCA – Leefstijlen
De doelgroep ouderen is ontzettend breed, qua leeftijd maar ook qua leefstijl. Lees hier meer over subgroepen binnen de ouderendoelgroep.

LKCA – Opleidingen
Welke professionals kom je tegen als je werk met de ouderen? Lees hier meer over studierichtingen die gericht zijn op de doelgroep.

LKCA – Praktijkvoorbeelden
Hier vind je inspirerende en interessante praktijkvoorbeelden van ouderen en cultuurparticipatie.

LKCA – Literatuur
Dit is een uitgebreid overzicht van recente literatuur over ouderen en actieve cultuurparticipatie.

Kenniscentrum Windesheim
Een artikel over een over zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Hanze Hogeschool – Ouderen en Muziek
Dit platform is opgezet naar aanleiding van het onderzoeksproject Ouderen en Muziek. Op de website staat een kennisbank met veel informatie, het onderzoeksproject, en portretten van deelnemers.

Movisie.nl
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij publiceren over cultuur en ouderenparticipatie.
Dit artikel gaat over het in beweging brengen van ouderen door kunst en culltuur.

Kunstbeoefening met ambitie 
Samenvatting van het onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) over kunstbeoefening door ouderen en welke factoren hier een belangrijke rol in spelen. Draagt kunstbeoefening bij aan welzijn? Is het voor ouderen hetzelfde als voor anderen en welke aanbevelingen stimuleren kunstbeoefening bij ouderen?

Kunstbeoefening met ambitie – gehele rapport
Het hele onderzoek naar kunstbeoefening door ouderen door het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie. Welke factoren spelen een rol bij kunstbeoefening door ouderen en leidt dit tot aanbevelingen voor de inrichting van begeleidingsprogramma’s?

Long Live Arts  
Samenvatting van het manifest dat verscheen ter afsluiting van het Europese programma Long Live Arts 2016 over het belang van ouderen en cultuurparticipatie. De publicatie bevat de uitkomsten van het Europese programma in de vorm van essays en best practices.

Long Live Arts – gehele rapport
Het manifest verscheen ter afsluiting van het Europese programma Long Live Arts 2016 over het belang van ouderen en cultuurparticipatie. Het moedigt Europese beleidsmakers en professionals op het gebied van cultuur en welzijn aan om dit onderwerp op nationaal en lokaal niveau breed onder de aandacht te brengen.

Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
De rijksoverheid verwijst op haar website naar heel veel recente en relevante initiatieven rondom cultuur en ouderen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Deze website bevat meer informatie over cultuurparticipatie in Nederland. Zij hebben ook specifiek informatie over ouderen en cultuurparticipatie.

Convenant Ouderen en Cultuur
Samen met publieke en private partijen ondertekenden minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris van Rijn van VWS het convenant Ouderen en Cultuur. Dit vormt de start voor het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door onderen te bevorderen.

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf
Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds maken samen werk van leuke, leefbare buurten door inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf opgesteld.

Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans
De brochure ‘Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans’ – een gezamenlijke uitgave van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK – belicht de meerwaarde die kunst kan hebben in het leven van ouderen en geeft een handreiking om de culturele kansen voor ouderen te vergroten.

Praktijkvoorbeelden

Old Skool – Mad Skills
Begin 2016 vond het project Old Skool plaats. Op een inspirerende manier zijn de ervaringen en resultaten van dit project in een filmpje gevangen.

MU – reverse mentoring (omgekeerde universiteit)
Een project van MU uit de praktijk waarbij ouderen van jongeren leren door intensief met ze samen te werken en van dichtbij te zien wat jongen doen en hoe ze dingen aanpakken.

STRP Senior
STRP Senior is een workshopprogramma voor ouderen met een passie voor technologie of techniek. Het programma slaat een brug tussen ervaring van senioren en de creativiteit van jonge kunstenaars.

Papieren uitgaven

Boekman 86 De vergrijzing
2011 was het Jaar van de Vergrijzing. De babyboomgeneratie is vaak cultureel actief en beschikt over veel vrije tijd. Dat is een vijver waarin het voor musea, theaters en muziekpodia dankbaar vissen is. Maar alle aandacht is gericht op het enthousiasmeren van jongeren om zo een publiek voor de toekomst te kweken. De wensen en behoeften van de ouderen van nu lijken nauwelijks een rol te spelen.

Lang leve kunst!
Het boek ‘Lang leve kunst! over ouderen en cultuur’ bestaat uit een collectie essays over cultuur door en voor ouderen. Voer voor het maatschappelijke debat over ouderen en cultuurparticipatie.


foto: Sas Schilten